Privacy verklaring

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) CASTELEIJN’S IJZERHANDEL,
gevestigd te 4531 CV Terneuzen aan de Nieuwstraat 21, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Casteleijn’s IJzerhandel B.V.
Nieuwstraat 21
4531 CV Terneuzen
Tel.nr. +31 115 612312
www.casteleijnterneuzen.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Wilco Herrebout is de Functionaris Gegevensbescherming van het bedrijf.
Hij is te bereiken via Wilco@Casteleijnterneuzen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voorletter(s) en evt. voornaam/-namen en achternaam;
– Geslacht;
– Bedrijfsnaam;
– BTW-(identificatie)nummer;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummers (IBAN en BIC).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@bolwerk7.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van facturen;
– Het afhandelen van inkomende en uitgaande betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen bij u af te leveren;
– Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk toe verplicht zijn, zoals op verzoek
van de overheid.

Geautomatiseerde besluitvorming

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een
bewaartermijn van 7 jaar, tenzij en in zoverre wet- en regelgeving een langere termijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Casteleijn’s IJzerhandel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Casteleijn’s IJzerhandel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar Wilco@Casteleijnterneuzen.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Casteleijn’s IJzerhandel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Casteleijn’s IJzerhandel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn